Kwalifikowana Pierwsza Pomoc (KPP) w praktyce

W myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Kwalifikowana Pierwsza Pomoc (KPP) to czynności podejmowane wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez ratownika. Ratownikiem może zostać osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz przede wszystkim która ukończyła 66 godziny kurs z pozytywnym wynikiem egzaminu.

Kurs organizować mogą podmioty, które przed rozpoczęciem uzyskały zatwierdzenie programu kursu przez właściwego ze względu na siedzibę podmiotu wojewodę.

Zakres czynności

Zakres czynności wykonywanych przez ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy to przede wszystkim:
 • prowadzenie resuscytacji krążeniowo oddechowej, bezprzyrządowo jak i z użyciem dostępnego sprzętu – worek samorozprężalny z rezerwuarem, maski twarzowe, tlen medyczny, AED, nagłośniowe przyrządy do udrażniania dróg oddechowych(maska krtaniowa, rurka krtaniowa, I-Gel) i inne;
 • wykonywanie badania ABC oraz badania urazowego Pacjenta;
 • tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;
 • unieruchamianie złamań, zwichnięć, skręceń;
 • prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • ewakuację z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • prowadzenie wstępnej segregacji medycznej.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)

Kurs taki skierowany jest przede wszystkim dla jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego:

 • jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej;
 • jednostki ochrony przeciwpożarowej a w szczególności jednostki włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
 • jednostki organizacyjne Policji i Straży Granicznej oraz podległe Ministrowi Obrony Narodowej;
 • podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego, wodnego, górniczego;
 • wszystkie podmioty, które w swoich zadaniach statutowych lub ustawowych są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Część teoretyczna i praktyczna kursu

Kurs podzielony jest na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną. Część teoretyczną stanowią wykłady w formie projekcji multimedialnych, natomiast część praktyczna to ćwiczenia zgodnie z programem kursu w grupach 6 osobowych pod okiem doświadczonych ratowników medycznych z minimum 3 letnim doświadczeniem w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uczestnictwo we wszystkich częściach kursu. Egzamin końcowy podzielony jest na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną. Cześć teoretyczną stanowi test z 30 losowo wybranych pytań jednokrotnego wyboru, a egzamin praktyczny stanowią 3 losowo wybrane zadania do wykonania, w tym obowiązkowo resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Aby przystąpić do części praktycznej należy zakończyć egzamin teoretyczny pozytywną oceną.

Przykładowy test teoretyczny Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dostępny jest w naszej platformie szkoleniowej dostępnej pod adresem: https://strefaratownika.savealife.pl/

Kursant podczas egzaminu oceniany jest przez Komisję składającą się z 3 osób w tym z Wojewódzkiego Konsultanta Medycyny Ratunkowej lub wyznaczonego przez Niego lekarza medycyny ratunkowej, lekarza systemu oraz ratownika medycznego. Po ukończeniu kursu oraz pozytywnym wyniku egzaminu kursant otrzymuje tytuł Ratownika, który ważny jest trzy lata.