Regulamin rezerwacji kursu

Regulamin rezerwacji kursu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Platforma Save a Life do rezerwacji kursu dostępna jest pod adresem https://savealife.pl oraz prowadzona jest przez Save a Life Cygan, Sitarz SJ z siedzibą pod adresem Złotniki 76, 32-125 Wawrzeńczyce, NIP: 6821794688, adres e-mail: szkolenia@savealife.pl (dalej Save a Life).
 2. W przypadku zawarcia przez Save a Life umowy z Konsumentem (konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego) posiadającym miejsce stałego pobytu poza Rzeczpospolitą Polską, prawem właściwym jest prawo polskie, wybór ten nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

§2 Wymagania techniczne 

 1. Platforma Save a Life świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności poprzez udostępnienie platformy transakcyjnej, w ramach której możliwa jest rezerwacja terminu szkolenia.
 2. Klient, w celu korzystania z platformy, musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Save a Life. Urządzenie to musi więc pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów oraz konto poczty e-mail. 
 3. Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez Save a Life z Plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Pliki „cookies” są wykorzystywane przez Save a Life w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów. 
 4. Klient, korzystający z usług świadczonych przez Save a Life, jest objęty zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§3 Rejestracja w Sklepie 

 1. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne. 
 2. Save a Life tworzy dla zarejestrowanego Klienta Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji adresu e-mail i hasła. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu adresu e-mail oraz hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej (logowanie).
 3. Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Save a Life a Klientem na czas nieokreślony, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.
 4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Save a Life drogą elektroniczną mogą być składane poprzez ich przesłanie na adres e-mail szkolenia@savealife.pl. Save a Life dołoży wszelkich starań, aby złożone reklamacje były niezwłocznie rozpatrzone, nie później jednak niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany mailowo. 
 5. Klient może rozwiązać zawartą z Save a Life umowę dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@savealife.pl.  Po upływie okresu wypowiedzenia Platforma Ratownicza usunie Konto Klienta. 

§4 Warunki rezerwacji kursu

 1. Klientem Platformy może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na nabycie Produktu, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna.
 2. Rezerwacje kursów w Platformie Save a Life mogą być składane całodobowo, przez zarejestrowanych Klientów.
 3. Umowy rezerwacji kursu zawierane są w następujący sposób: 
 • Klient wybiera interesujący go kurs oraz wybiera dogodny dla niego termin rezerwacji kursu,
 • Następnie Klient kontynuuje rezerwację przechodząc do Koszyka, gdzie może zweryfikować listę dotychczas wybranych przez siebie kursów.
 • W Koszyku Klient dokonuje wyboru płatności oraz podaje swoje dane (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon, adres poczty elektronicznej). Zarejestrowani Klienci mogą zalogować się do swojego Konta, które wygeneruje odpowiednie dane (dane mogą być zmienione przez Klienta)
 • W celu rezerwacji kursów Klient wybiera opcję „Przejdź do potwierdzenia”, gdzie pojawiają się dane zamówienia, po ich potwierdzeniu Klient składa zamówienie poprzez naciśnięcie opcji: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”.
 1. Save a Life wysyła na adres mailowy Klienta potwierdzenie złożenia rezerwacji, które określa jego szczegóły.
 2. Po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 3, dochodzi do zawarcia umowy rezerwacji kursu między Save a Life a Klientem. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego umowa sprzedaży Produktów zawierana jest z chwilą otrzymania wiadomości, o której mowa w punkcie 4.
 3. Klient, zastrzeżeniem punktu 7 poniżej, może dokonać zmiany w rezerwacji. Zmiany mogą polegać na rezygnacji z kursu bądź kursów. W przypadku rezygnacji z rezerwacji lub jej części, zwrot dokonanej płatności nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Save a Life informacji o rezygnacji Klienta. Zmian można dokonywać drogą mailową pod adresem: szkolenia@savealife.
 4. Ceny kursów są podane są w wybranej przez Klienta walucie.

§5 Płatności

 1. Save a life dopuszcza następujące sposoby płatności: a) Płatności błyskawiczne Przelewy24, b) Płatność przelewem.

§6 Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi, będącemu Konsumentem, z zastrzeżeniem punktu 6 poniżej, przysługuje prawo odstąpienia od umowy rezerwacji kursu w terminie 14 dni od dnia zakupu,
 2. Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Save a Life dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny za kurs do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego dokumentu odstąpienia od umowy. Zwrot zostanie zrealizowany na wskazane w informacji reklamacyjnej konto bankowe.

§7 Pakiety promocyjne 

 1. Klient może skorzystać z kodu rabatowego. Kody rabatowe mają określony czas ważności, po upływie którego nie można już skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 

§8 Ochrona danych osobowych 

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie rezerwacji. 
 2. Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajduję się w Polityce Prywatności sklepu dostepnej pod adresem: https://savealife.pl/polityka-prywatnosci

§9 Postanowienia końcowe 

 1. Save a Life zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. 
 2. O zmianie Regulaminu Save a Life poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu przez Save a Life, Klient może wypowiedzieć umowę na prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. 
 4. Istnieje możliwość skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.