Regulamin świadczenia usług szkoleniowych

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki świadczenia Usług Szkoleniowych, warunki zawierania Umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Organizatorem Usług Szkoleniowych jest SAVE A LIFE Cygan, Sitarz SJ, z siedzibą przy Złotniki 76, 32-125 Wawrzeńczyce, NIP: 682-179-46-88, REGON: 389141561, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000902710.
 3. Adres siedziby SAVE A LIFE CYGAN, SITARZ SJ wskazany w par. 1 pkt 2 jest jednocześnie adresem do korespondencji.

§2 Ogólne warunki realizacji usług szkoleniowych

 1. Do obowiązków Organizatora należy
  1. przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego szkolenia w zakresie określonym w formularzu zgłoszeniowym,
  2. zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do przeprowadzenia szkolenia,
  3. przygotowanie programu szkolenia,
  4. przygotowanie harmonogramu szkolenia, w tym: czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie przekracza 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia; w trakcie zajęć zaplanowane są regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godz. zegarowe, w trakcie zajęć trwających dłużej niż 6 godzin zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa trwająca min. 45 minut; czas trwania jednego modułu nie przekracza 5 następujących po sobie dni.
  5. zapewnienie pomieszczeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia, chyba że Zamawiający zadecyduje inaczej,
  6. dostarczenia każdemu Uczestnikowi materiałów szkoleniowych,
  7. wystawienia Uczestnikowi (pod warunkiem faktycznego udziału w zajęciach) imiennego certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w kursie i zdobyte kwalifikacje,
 2. Przy opracowywaniu harmonogramów szkoleń uwzględniane są następujące zasady:
  1. zapewnienia Uczestnikom regularnych przerw w trakcie zajęć
  2. w trakcie zajęć trwających dłużej niż 6 godzin zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa trwająca min30 min
  3. ze względu na specyfikę szkolenia oraz charakter pracy Uczestników, po uprzednim ich poinformowaniu mogą nastąpić odstępstwa od wyżej wymienionych reguł i szkolenie może trwać dłużej niż 8 godzin
 3. Uczestnik szkolenia otwartego zobowiązuje się:
  1. uczestniczyć w zajęciach, przestrzegając punktualności i stosując się do poleceń Organizatora i trenerów.
  2. zapłacić ustalona kwotę Organizatorowi za Usługę Szkoleniową.
 4. Każde szkolenie objęte jest nadzorem Kierownika Merytorycznego odpowiedzialnego za merytoryczną jakość usług: rzetelność treści szkolenia oraz dobór adekwatnych do celów i specyfiki grupy metod edukacyjnych, a także nadzór nad identyfikacją potrzeb szkoleniowych; rezultatami szkolenia i procesem ewaluacji
 5. Każde szkolenie objęte jest opieką Specjalisty ds. Szkoleń, który jest odpowiedzialny za logistyczno-organizacyjną stronę szkolenia oraz kontakt z klientami/ uczestnikami szkoleń
 6. Trenerzy posiadają doświadczenie zawodowe lub wykształcenie odpowiednie do zakresu tematycznego prowadzonego szkolenia oraz biorą udział w co najmniej jednym w ciągu roku programie edukacyjnym trwającym min. 16h zorientowanym na rozwój i aktualizację kompetencji. Ponadto każdy trener spełnia co najmniej jeden z wymienionych poniżej warunków:
  1. ukończył trwający minimum 60h kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych
  2. dysponuje przyznaną przez zewnętrzną instytucję certyfikatem potwierdzającym posiadanie kompetencji zbliżonych do wymienionych powyżej
  3. posiada 750h doświadczenia w zakresie edukacji osób dorosłych
 7. Uczestnik szkolenia otrzymuje materiały wspomagające proces uczenia zawierające podsumowanie treści przekazywanych podczas Szkolenia.
 8. Sale szkoleniowe w których odbywają się szkolenia spełniają standardy wyznaczone w MSUES. Warunki lokalowe, wyposażenie i lokalizacja sal szkoleniowych mają zapewnić uczestnikom warunki sprzyjające procesowi uczenia
 9. Podczas szkoleń mogą być wykorzystywane różnorodne angażujące metody kształcenia oraz środki i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji celów szkoleniowych, np. tablice suchościeralne, tablice flipchart, ekran, fantomy, materiały medyczne, sprzęt ratowniczy, aparatura medyczna . Realizowane przez firmę szkolenia są ̨dostosowane do specyfiki sytuacji uczących się osób dorosłych. Stosowane metody są ̨adekwatne do deklarowanych rezultatów, treści szkolenia oraz specyfiki grup
 10. Firma SAVE A LIFE CYGAN, SITARZ SJ prowadzi działania wspierające utrwalanie efektów szkolenia w różnych formach dostosowanych każdorazowo do specyfiki szkolenia/ uczestników:
  1. rekomendacji i wskazówek dot. dalszego kształcenia
  2. dodatkowych zadań i ćwiczeń do wykonania po szkoleniu
  3. możliwości konsultacji z trenerem po szkoleniu (w formie e-mail lub telefonów lub doradztwa poszkoleniowego)
  4. dostęp do bazy wiedzy, tj. materiałów utrwalających i wspierających samodzielne kształcenie

§3 Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług Szkoleniowych w terminie siedmiu dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.
 2. Reklamacje Usług Szkoleniowych należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora wskazany w niniejszym regulaminie pkt 2 § 1.
 3. Formularz agłoszenia reklamacyjnego jest dostępne tutaj.
 4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu czternastu dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora zgłoszenia, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w pkt 1 § 3 lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Możliwe formy rekompensaty są ustalane indywidualnie z wnoszącym o reklamację

§4 Majątkowe Prawa Autorskie

 1. Dostarczane Uczestnikom materiały szkoleniowe przechodzą na ich własność z chwilą ich przekazania.
 2. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do materiałów szkoleniowych.
 3. Treść materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z póź. Zm.)), a ich reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.
 4. Wszelkie materiały powstałe w trakcie szkolenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.

§5 Ochrona danych osobowych i wizerunku

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dz.Urz.UE.L.2016.119.1)dalej RODO, informuję, że:
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników szkolenia jest SAVE A LIFE CYGAN, SITARZ SJ z siedzibą Złotniki 76 32-125 Wawrzeńczyce
 3. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienie na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie i są przechowywane w przez okres 5 lat od dnia zakończenia kursu.
 5. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożliwość przeprowadzenia szkolenia.
 7. Uczestnik szkolenia zezwala Firmie SAVE A LIFE CYGAN, SITARZ SJ na udostępnienie swojego wizerunku na portalach społecznościowych, oraz stronie : www.savealife.pl. Podczas szkolenia będzie prowadzona foto oraz wideo realizacja działań ratowniczych
 8. W myśl ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883), składając zamówienie Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika. Podanie danych osobowych przez Uczestnika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Usługi Szkoleniowej.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania go na stronie Organizatora. Umowy podpisane przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu podpisania Umowy.
 3. Wszelkie spory wynikłe między Organizatorem a Zamawiającym związane z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.