Pierwsza Pomoc – czym jest, kiedy i jak należy ją wykonać?

Zgodnie z polskim prawem, w razie wypadku lub nagłego zagrożenia zdrowotnego każdy człowiek powinien udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Za zaniechanie pomocy ofiarom zdarzenia grozi odpowiedzialność karna. Art. 162 Kodeksu karnego głosi, że osoba która nie udzieliła pierwszej pomocy podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Kierowca, który nie podjął czynności mających na celu przywrócenie zdrowia lub życia ofierze wypadku, jest zagrożony karą aresztu lub grzywny. Jest to zapisane w art. 93 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z tym samym artykułem, na kierującego, który nie udzielił pomocy na miejscu zdarzenia, nakładany jest zakaz prowadzenia pojazdów.

Definicja Pierwszej Pomocy

Według Art. 3 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej. Te czynności wykonywane są przez osobę znajdującą się na miejscu zdarzenia. Może ona wykorzystać  wyroby medyczne i produkty lecznicze udostępnione do powszechnego użytku.

Pierwsza Pomoc a kodeks pracy

Według Kodeksu Pracy każdy pracodawca, zatrudniający pracowników jest zobowiązany do wyznaczenia osób odpowiedzialnym za udzielanie pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy oraz ich przeszkolenie. Dlatego podczas każdego szkolenia wstępnego lub okresowego pracownicy powinni odbyć szkolenie związane z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Każdy więc, powinien znać zasady i wiedzieć jak udzielić pierwszej pomocy. Polskie prawo nakłada obowiązek każdemu, kto znajduje się w miejscu wypadku. Musimy jednak zaznaczyć, że w wypadku gdy zagrożone jest życie bądź zdrowie osoby podejmującej się udzielania pierwszej pomocy, osoba ta ma prawo tej pomocy nie udzielić – jednak obligowana jest to powiadomienia odpowiednich służb ratunkowych. Osoba udzielająca pierwszej pomocy korzysta z ochrony zapisanej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego dla funkcjonariuszy publicznych.

Zakres pierwszej pomocy:

  • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia;
  • Sprawdzenie stanu osoby poszkodowanej (podstawowych funkcji życiowych – oddech, świadomość, zlokalizowanie odniesionych ran);
  • Zapewnienie sobie pomocy, wezwanie pogotowia ratunkowego lub innych wyspecjalizowanych służb;
  • Uruchomienie tak zwanego łańcucha ratunkowego – prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zatamowanie krwotoków i działanie przeciwwstrząsowe;
  • Wykonanie innych czynności ratunkowych zależnych od stanu poszkodowanego;
  • Ułożenie osoby poszkodowanej w pozycji bezpiecznej (osoby nieprzytomne z zachowanym oddechem).

 Numery ratunkowe obowiązujące w Polsce

  • Policja – 997
  • Straż pożarna – 998
  • Pogotowie Ratunkowe – 999
  • Jednolity numer ratunkowy (CPR) – 112