Kursy internetowe

Lista dostępnych kursów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. 2019 poz. 2464) ratownicy medyczni mogą zdobywać punkty edukacyjne poprzez udział w kursie realizowanym za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem zakończonym egzaminem.

W jednym okresie edukacyjnym mogą uzyskać maksymalnie 20 punktów edukacyjnych.  Wpisu w karcie doskonalenia zawodowego dokonują samodzielnie (część II B), na podstawie zaświadczenia wystawionego przez organizatora samokształcenia.

 1. organizacji i działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
 2. łączności – w tym podstawowych pojęć, alfabetu międzynarodowego i zasad korzystania ze środków łączności używanych podczas akcji medycznych;
 3. organizacji i zadań oraz kompetencji jednostek współpracujących z systemem
 4. zasad kwalifikowania zdarzeń do wezwania śmigłowca lotniczego zespołu ratownictwa medycznego, sposobów wezwania tego zespołu i zasad współpracy z nim;
 5. zasad przygotowania pacjenta do medycznej ewakuacji drogą powietrzną;
 6. zasad farmakoterapii w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 7. medycznych czynności ratunkowych oraz świadczeń zdrowotnych
 8. zasad udzielania pomocy medycznej rannym w warunkach pola walki;
 9. wsparcia psychologicznego dla ratownika medycznego i osoby będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego:
  • przy uwzględnieniu różnic indywidualnych, rodzajów, źródeł, skutków stresu w działaniach ratowniczych,
  • zespołu stresu pourazowego i jego objawów,
  • wpływu stresu pourazowego na stosunki międzyludzkie,
  • sytuacji trudnych w kontakcie z osobami będącymi w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i ich wpływu na sprawność funkcjonowania jednostki lub grupy osób (zbiegowisko, tłum, publiczność), nawiązywania kontaktu z osobą będącą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielania wsparcia psychicznego,
  • zespołowego rozwiązywania problemów – umiejętności zachowania w zmieniających się warunkach,
  • stylów i technik radzenia sobie ze stresem;
 10. technik asystowania przy drobnych zabiegach chirurgicznych;
 11. zasad stosowania przymusu bezpośredniego;
 12. zasad postępowania wobec osób agresywnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzającymi zagrożenie życia;
 13. zasad postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia mnogiego, masowego oraz zdarzeń z obszaru zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych;
 14. zasad postępowania w przypadku zdarzeń koordynowanych przez jednostki wyspecjalizowane w zakresie walki z terroryzmem;
 15. znajomości znamion śmierci i przesłanek do podjęcia decyzji o odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych;
 16. praw pacjenta określonych w przepisach dotyczących tych praw.

Kurs internetowy “Farmakologia dla Ratowników Medycznych”

Kurs dotyczy zasad farmakoterapii w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Liczba punktów edukacyjnych: 10 | Czas trwania: 3h
Liczba pytań: 10 | Próg zdawalności testu: 70%
Cena: 100 zł

Kurs jest dostępny on-line w platformie szkoleniowej. Po zapoznaniu się z częścią teoretyczną kursant przechodzi do testu, w którym otrzymuje 10 pytań.